Obsługa cmentarna

Marian Szewczak
tel. 665 625 052

Ogłoszenia

1. Podczas prace porządkowych na cmentarzu prosimy o segregowaniu śmieci.

3. Poszukujemy dysponenta opuszczonego i zaniedbanego grobu w formie kaplicy, który znajduje się przy bramie głównej starego cmentarza. Prawdopodobnie należał on do rodziny Skawińskich. Jeśli żyją potomkowie tej rodziny, to proszę o kontakt. W przypadku braku odzewu podjęte zostaną zgodne z prawem kroki w celu likwidacji i innym przeznaczeniu tego miejsca.

Pismo od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

IN.II.5183.1~<:i .1.2022                                                                               Chełm, 22 października 2022 r.

              Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Gorzkowie

              ul. Rynkowa 25

              22-315 Gorzków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Delegatura w Chełmie

ul. Niepodległości 22-100 Chełm

tel./fax 082 565- 59-72

Cmentarz rzymskokatolicki w Gorzkowie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod numerem A/1186. Do rejestru zabytków wpisany jest: cmentarz grzebalny w granicach działki wskazanej w decyzji Wojewódzkiego Konsenvatora Zabytków w Zamościu- tj. działka nr 383, kaplica grobowa, mur ogrodzeniowy, drzewostan i nagrobki (według wykazu w karcie cmentarza). Ochroną konserwatorską nie jest objęta współczesna część cmentarza parafialnego, położona w granicach kilku działek przylegających do działki nr 383 od strony zachodniej.

Właścicielem cmentarza (działki, na której zlokalizowany jest zabytkowy cmentarz) jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Gorzkowie.

W myśl przepisów art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:

        1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

        2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;

        3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

        4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;

        5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Z przytoczonych przepisów prawa jednoznacznie wynika, że zapewnienie opieki nad zabytkowym cmentarzem należy do obowiązków jego właściciela, czyli Parafii rzymskokatolickiej w Gorzkowie.

W celu sprawnego zarządzania cmentarzem niezbędne są:

- inwentaryzacja geodezyjna cmentarza z bazą danych uwzględniającą wszystkie nagrobki i mogiły ziemne. Inwentaryzacja geodezyjna wraz z bazą danych. o nagrobkach umożliwia rejestrowanie wszelkich zmian, jakie zachodzą na terenie cmentarza, a także określenie dysponentów miejsc pochówków. Przypisanie do poszczególnych miejsc pochówku dysponentów grobów umożliwia z kolei pobieranie opłat za miejsce pod grób, tzw. pokładne;

- regulamin cmentarza zabytkowego, określający zasady korzystania z cmentarza i zasady prowadzenia prac związanych z remontem, wymianą i budową nagrobków - niezależnie od tego, czy są to nagrobki historyczne czy współczesne; zagospodarowaniem otoczenia nagrobków; wycinką, sadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów. Regulamin powinien również określać zasady zagospodarowania otoczenia nagrobków, które nie należy do dysponentów grobów, ale zwyczajowo jest przez nich porządkowane i zagospodarowane. Regulamin powinien zawierać zakaz brukowania i betonowania otoczenia nagrobków i wskazywać na dopuszczalne formy zagospodarowania otoczenia nagrobków, tj.: pozostawienie nawierzchni trawiastej, wysypanie piaskiem lub żwirem, ale bez stosowania obrzeży. Zakaz powinien również obejmować: wznoszenie ogrodzeń nagrobków, czy ustawianie ławek. W otoczeniu nagrobków nie powinny znajdować się przeszkody architektoniczne, które utrudniają poruszanie się między grobami.

Egzekwowanie zasad określonych w regulaminie cmentarza należy do kierownika cmentarza, który powinien rejestrować wszystkie prace prowadzone na terenie cmentarza - w tym wejścia/wjazd na teren cmentarza firm kamieniarskich - wymagające pozwolenia Proboszcza Parafii i pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rejestr prac powinien być okresowo przedkładany Proboszczowi Parafii w celu sprawdzenia zgodności z wydanymi pozwoleniami.

Bez pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w granicach działki nr 383, można prowadzić wyłącznie prace, które są tzw. bieżącą konserwacją, czyli: drobne prace remontowo-konserwatorskie niezmieniające formy i wymiarów nagrobków czy mogił ziemnych. Dotyczy to nagrobków historycznych i współczesnych.

              Podpisał z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mgr Paweł Wira Kierownik Delegatury